امروز: ۹ آذر، ۱۳۹۴
شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده
اولین شرکت بورسی در آباده

آگهی مناقصه عمومی: ساخت و اجرای اسکلت فلزی ساختمان اداری

بسمه تعالی

آگهی مناقصه عمومی(۱۰۲/۱۰۲/۹۴)
(ساخت و اجرای اسکلت فلزی ساختمان اداری تولید کارخانه کاشی صدف سرام استقلال آباده)

شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده در نظر دارد ساخت و اجرای اسکلت فلزی ساختمان اداری تولید کارخانه کاشی، واقع در فاز دوم شهرک صنعتی شهرستان آباده را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از کلیه پیمانکاران که در این خصوص فعالیت دارند، دعوت می¬گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور پیمانکاران شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده واقع در چهار راه جوادیه مراجعه و پس از تحویل اسناد، پیشنهاد قیمت خود را در پاکت درب بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۰۷/۰۲/۹۴ به واحد بازرگانی شرکت تحویل نمایند .

شرایط:
۱- واریز مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۷۲۴۲۷۷۰۰۰۳ بانک ملی بنام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده جهت شرکت در مناقصه.
۲- ارائه رزومه کاری و مدارک مربوط به تجهیزات.
۳- شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
۴- به پیشنهادات ناقص و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۵- در صورت انصراف برنده مناقصه از انجام کار، مبلغ پرداختی جهت شرکت در مناقصه به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
۶-تاریخ بازگشایی پیشنهادات ۰۸/۰۲/۹۴ می باشد.

» دانلود اسناد مناقصه