امروز: ۲ آذر، ۱۳۹۳
شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده
اولین شرکت بورسی در آباده

آگهی مناقصه عمومی فنداسیون اسپری

آگهی مناقصه عمومی(۱۱۶/۱۰۸/۹۳)

(فنداسیون اسپری کارخانه کاشی صدف سرام استقلال آباده)

شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده در نظر دارد اجرای فنداسیون اسپری کارخانه کاشی، واقع در فاز دوم شهرک صنعتی شهرستان آباده را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از کلیه پیمانکاران که در این خصوص فعالیت دارند، دعوت می­گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور پیمانکاران شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده واقع در چهار راه جوادیه مراجعه و پس از تحویل اسناد، پیشنهاد قیمت خود را در پاکت درب بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۵/۰۸/۹۳ به واحد بازرگانی شرکت تحویل نمایند .

شرایط:

۱- واریز مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۷۲۴۲۷۷۰۰۰۳ بانک ملی بنام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده جهت شرکت در مناقصه.

۲- ارائه رزومه کاری و مدارک مربوط به تجهیزات.

۳- شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

۴- به پیشنهادات ناقص و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۵-­ در صورت انصراف برنده مناقصه از انجام کار، مبلغ پرداختی جهت شرکت در مناقصه به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

۶-تاریخ بازگشایی پیشنهادات ۱۷/۰۸/۹۳ می باشد.

 

فایل‌های مورد نیاز:

» اسناد مناقصه فنداسیون اسپری

» نقشه فنداسیون اسپری

آگهی مناقصه عمومی فنداسیون پرس

آگهی مناقصه عمومی(۱۱۸/۱۰۸/۹۳)

(فنداسیون پرس کارخانه کاشی صدف سرام استقلال آباده)

شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده در نظر دارد اجرای فنداسیون پرس کارخانه کاشی، واقع در فاز دوم شهرک صنعتی شهرستان آباده را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از کلیه پیمانکاران که در این خصوص فعالیت دارند، دعوت می­گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور پیمانکاران شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده واقع در چهار راه جوادیه مراجعه و پس از تحویل اسناد، پیشنهاد قیمت خود را در پاکت درب بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۵/۰۸/۹۳ به واحد بازرگانی شرکت تحویل نمایند .

شرایط:

۱- واریز مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۷۲۴۲۷۷۰۰۰۳ بانک ملی بنام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده جهت شرکت در مناقصه.

۲- ارائه رزومه کاری و مدارک مربوط به تجهیزات.

۳- شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

۴- به پیشنهادات ناقص و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۵-­ در صورت انصراف برنده مناقصه از انجام کار، مبلغ پرداختی جهت شرکت در مناقصه به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

۶-تاریخ بازگشایی پیشنهادات ۱۷/۰۸/۹۳ می باشد.

 

فایل‌های مورد نیاز:

» اسناد مناقصه فنداسیون پرس

» نقشه فنداسیون پرس

آگهی مناقصه عمومی فنداسیون بالمیل

آگهی مناقصه عمومی(۱۱۷/۱۰۸/۹۳)

(فنداسیون بالمیل کارخانه کاشی صدف سرام استقلال آباده)

شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده در نظر دارد اجرای فنداسیون بالمیل کارخانه کاشی، واقع در فاز دوم شهرک صنعتی شهرستان آباده را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از کلیه پیمانکاران که در این خصوص فعالیت دارند، دعوت می­گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور پیمانکاران شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده واقع در چهار راه جوادیه مراجعه و پس از تحویل اسناد، پیشنهاد قیمت خود را در پاکت درب بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۵/۰۸/۹۳ به واحد بازرگانی شرکت تحویل نمایند .

شرایط:

۱- واریز مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۷۲۴۲۷۷۰۰۰۳ بانک ملی بنام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده جهت شرکت در مناقصه.

۲- ارائه رزومه کاری و مدارک مربوط به تجهیزات.

۳- شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

۴- به پیشنهادات ناقص و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۵-­ در صورت انصراف برنده مناقصه از انجام کار، مبلغ پرداختی جهت شرکت در مناقصه به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

۶-تاریخ بازگشایی پیشنهادات ۱۷/۰۸/۹۳ می باشد.

 

فایل‌های مورد نیاز:

» اسناد مناقصه فنداسیون بالمیل

» نقشه فنداسیون بالمیل

آگهی مناقصه عمومی فنداسیون سیلوی مواد اولیه خاک

آگهی مناقصه عمومی (۹۳/۱۰۷/۱۱۶)
(فنداسیون سیلوی مواد اولیه خاک کارخانه کاشی صدف سرام استقلال آباده)

شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده در نظر دارد اجرای فنداسیون سیلوی مواد اولیه خاک کارخانه کاشی، واقع در فاز دوم شهرک صنعتی شهرستان آباده را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از کلیه پیمانکاران که در این خصوص فعالیت دارند، دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور پیمانکاران شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده واقع در چهار راه جوادیه مراجعه و پس از تحویل اسناد، پیشنهاد قیمت خود را در پاکت درب بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۲۰/۰۷/۹۳ به واحد بازرگانی شرکت تحویل نمایند .

شرایط:

 1. واریز مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۷۲۴۲۷۷۰۰۰۳ بانک ملی بنام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده جهت شرکت در مناقصه.
 2. ارائه رزومه کاری و مدارک مربوط به تجهیزات.
 3. شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
 4. به پیشنهادات ناقص و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 5. در صورت انصراف برنده مناقصه از انجام کار، مبلغ پرداختی جهت شرکت در مناقصه به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
 6. تاریخ بازگشایی پیشنهادات ۲۲/۰۷/۹۳ می باشد.

شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده

» دانلود اسناد  و نقشه‌های مورد نیاز:

آگهی مناقصه عمومی کف سازی مرحله دوم

آگهی مناقصه عمومی (۹۳/۱۰۷/۱۰۸)

(کف سازی کارخانه کاشی صدف سرام استقلال آباده)

شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده در نظر دارد اجرای کف سازی کارخانه کاشی، واقع در فاز دوم شهرک صنعتی شهرستان آباده را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از کلیه پیمانکاران که در این خصوص فعالیت دارند، دعوت می­گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور پیمانکاران شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده واقع در چهار راه جوادیه مراجعه و پس از تحویل اسناد، پیشنهاد قیمت خود را در پاکت درب بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۰/۰۷/۹۳ به واحد بازرگانی شرکت تحویل نمایند .

شرایط:

 1. واریز مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۷۲۴۲۷۷۰۰۰۳ بانک ملی بنام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده جهت شرکت در مناقصه.
 2. ارائه رزومه کاری و مدارک مربوط به تجهیزات.
 3. شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
 4. به پیشنهادات ناقص و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 5. در صورت انصراف برنده مناقصه از انجام کار، مبلغ پرداختی جهت شرکت در مناقصه به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
 6. تاریخ بازگشایی پیشنهادات ۱۲/۰۷/۹۳ می باشد.

 

» دانلود فایل‌های مورد نیاز: